RAZEMAZ
بارگیری سریع

راز ماز

اتاق های فرار

شما می تونید بازی مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و درباره اون بازی اطلاعات کسب کنید و برای بازی نوبت رزرو کنید

توطئه

توطئه

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 18 سال
زمان بازی : 75 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
راز سنگ سیاه

راز سنگ سیاه

تعداد نفرات : 5 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 180 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 180,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
شب قمار

شب قمار

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 40 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
وهم

وهم

تعداد نفرات : 4 تا 4 نفر
حداقل سن : 18 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 50 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مسلخ 2

مسلخ 2

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 65 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مسلخ

مسلخ

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 65 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مهره سرخ

مهره سرخ

تعداد نفرات : 3 تا 5 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 55 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
طلسم

طلسم

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
The Artist

The Artist

تعداد نفرات : 1 تا 4 نفر
حداقل سن : 0 سال
زمان بازی :
مبلغ : 40 هزار تومان برای کل گروه
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 40,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
Derailed 51

Derailed 51

تعداد نفرات : 1 تا 4 نفر
حداقل سن : 0 سال
زمان بازی :
مبلغ : 40 هزار تومان برای کل گروه
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 40,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
راز سنگ سیاه

راز سنگ سیاه

تعداد نفرات : 1 تا 4 نفر
حداقل سن : 0 سال
زمان بازی :
مبلغ : 40 هزار تومان برای کل گروه
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 40,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین