RAZEMAZ
بارگیری سریع

راز ماز

اتاق های فرار

شما می تونید بازی مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و درباره اون بازی اطلاعات کسب کنید و برای بازی نوبت رزرو کنید

شعبده باز

شعبده باز

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 18 سال
زمان بازی : 75 دقیقه
مبلغ : هر نفر 150 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 300,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
زار

زار

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 210 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 420,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین