RAZEMAZ
بارگیری سریع

مهره سرخ

موضوع : جنایی

مهران خسروی تاجر و کلکسیونر معروف شهر به دست افراد ناشناسی ربوده شده است .
او از شما خواسته ای دارد که برای نجات دادن وی باید آن خواسته را برآورده کنید.شماره تماس پشتیبانی: ٣٦٢٦٢٣٨٨ - ٣٦٢٦٦٠٦٤
آدرس این اتاق فرار: فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی

اتاق های فرار

به چپ و راست بکشید