RAZEMAZ
بارگیری سریع

مهره سرخ

موضوع : جنایی

مهران خسروی تاجر و کلکسیونر معروف شهر شیراز مدتی است که مفقود شده و بعد از آن تماسی با شما گرفته است .
او از شما خواسته ای دارد که برای نجات دادن وی باید آن خواسته را برآورده کنید.

همین الان رزرو کنید

نوبت های خالی امروزشماره تماس پشتیبانی: 07136266064 - 07136262388
آدرس این اتاق فرار: فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی

اتاق های فرار

به چپ و راست بکشید